Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Jak mu letěla léta:

letecké dni v Praze

Pražské školy na letecké závody

Dnes dopoledne pořádají Masarykova letecká liga a Svaz čsl. pilotů hromadnou exkursi pražských škol na letiště ve Kbelích. Program exkurse je tento: prohlídka letadel nejběžnějších typů, sledování průběhu armádních leteckých závodů a sledování provozu leteckých dopravních společností na pražském letišti. Výsledek bude podáván pro všechny souborně za pomoci velereproduktoru Philips.

(…)

Letecký den v neděli

Vrcholné cviky našich letců.

Lze těžko říci, který bod leteckého dne bude nejzajímavější. Přece však asi většina bude s napětím očekávati produkci štkpt. Malkovského, který při nedávné návštěvě v Paříži s letadlem Avia 33 obrátil na sebe zraky celého leteckého světa. Avšak naše letectví nemá jenom jednoho takového vynikajícího pilota.

(…)

S největším napětím je očekávána akrobacie, kterou bude štkpt. Malkovský prováděti s letadlem, když byl před tím ve výši asi 1000 m zastavil motor.

(…)

Do hlavního závodu v akrobacii přijde asi 12 pilotů z různých leteckých posádek. Mimo to bude provedena akrobacie i tříčlenných skupin stíhacích letadel - která představuje vrcholný výcvik ve skupinovém letu. Na programu je také letecký útok na letiště a obrana proti němu. Program je tak obsáhlý, že pořadatelstvo vidělo se nuceno přeložiti hodinu začátku na 1. hodinu odpoledne, aby mohl býti celý absolvován.

Řízením celého průběhu leteckého dne byla pověřena zvláštní komise ministerstva národní obrany, v jejímž čele je pan pplk. Procházka.

Letadlo Malkovského

Štábní kapitán Malkovský poletí na stíhacím letounu Avia BH 33, s nímž nedávno byl ve Francii. Vzbudil tam obdiv, který platil jak odvaze a obratnosti letcově, tak i jeho československému stroji. Že jeho exhibice nevzbudila jen chvilkovou pozornost, toho je svědectvím dlouhý článek, jejž v pařížském vojenském denníku "La France Militaire" venoval "letadlu Malkovského" odborný spisovatel Jean Beugin. Není to jednostranná chvála československého výrobku, cítí se, že tu mluví Francouz, jenž si tvoří svoje mínění o věcech podle domácích měřítek, ale tím spíše vyniká, co otevřeně říká k chvále stroje i  letce.

Mimo jiné píše: "Předvádění tohoto letadla bylo vzácnou událostí i pro toho, kdo je už blaseován vletecké akrobacii. Benzinové vedení bylo zvlášť upraveno, aby dovolilo napájeti motor při každé poloze letadla. Byla nám předvedena akrobacie všeho druhu, proveditelná s motorem, který dobře táhne, na speciálním letadle. Nebylo by správné, kdyby někdo tvrdil, že by naše (francouzské) letadlo mohlo prováděti také takové obraty, kdyby jen mělo náležitě upravený přívod benzinu. Nesvedlo by je, protože není tak stavěno, aby mohlo bojovat na zádech. Nekonec předvedl kpt. Malkovský neuvěřitelně pomalé tonneau, aniž by bylo možno zpozorovati, že by se trup letadla odchýlil od směru letu. Od smrti našeho velkého Fronvala neviděli jsme ve Francii tak lehké a mrštné obraty, o nichž jsme myslili, že je dovede jedině on. Naši inženýři by měli přemýšleti o ovladatelnosti a malé přistávací rychlosti letadla Avia BH 33. Ve snaze zajistiti letadlům co možná vysoké výkony, snadno zapomínají, že letadla jsou někdy nucena přistáti i mimo letiště a že je nebude vždy říditi nejobratnější pilot."

Francouzský kritik odporučuje leteckým konstruktérům své domoviny všímati se nekterých technických otázek ve Francii doposud zakázaného sváření ocelových trubek, způsobem vyvážení, zamezujícího chvění křídel atd. Připomeneme-li si, že stroj št. kpt. Malkovského není speciálním stihacím strojem, jak J. Beugin píše, nýbrž s výjimkou změny vedení benzinu, zesílených pásů, držících pilota v trupu, seriovým výrobkem, jak jej továrna dodává československé armádě, pak není třeba zdůrazňovati, že toto dílo československých konstruktérů Beneše a  Hajna bylo dobrou representací našeho leteckého průmyslu. Francouzský vojenský hlas ukazuje naší veřejnosti, že ji tuto neděli ve Kbelích nečeká obyčejné divadlo.

Národní politika 15. 6. 1929

Ukončení armádních leteckých závodů v Praze

ra - Praha 16. června

Poslední den armádních leteckých závodů byl zároveň velkým leteckým dnem, na který se dnes přišlo podívat přes 30.000 diváků. Zlatým hřebem byla letecká akrobacie kapitána Seidla a štkpt. Malkovského. Oba si dobylivelkého obdivu obecenstva a když se šel štkpt. Malkovský ukázat obecenstvu, zvedly se velké bouře potlesku. Štkpt. Malkovský vzlétl dvakrát. Poprvé k ukázce své proslulé akrobacie, při které mnohokráte stydla krev v žilách přesto, že na každém pohybu jeho letounu bylo znát chladně klidnou ruku jistého virtuosa. Druhý start k letu se zastavenou vrtulí neukázal příliš mnoho. Také bombardovací nálet na letiště neměl žádoucího účinku, takže byl opakován. Zato závody stíhacích letadel letek byly pravým požitkem pro zrak a píšťanská letka, ve které byly tři letouny skoro po celou produkci přimknuté k sobě prováděly loopingy, plné obraty, padající listy v nezměněné formaci a nejednou s  udivující přesností, sklidily největšího nadšení. Nejcennější číslo programu pro obecenstvo byl závod v demontáži a v montáži letounů, který se prováděl přímo před zraky diváků. Z celkové klasifikace všech tří dnů je patrno, že 1. letecký pluk obsazoval nejvíce předních míst.

Při závodě byl obecenstvu také předveden stroj, opatřený stabilisačními plochami prof. Hockeho, řízený rtm. Novákem. Po celou dobu programu fungoval na letišti rozhlas, terý přinášel nejen výsledky jednotlivých závodů, ale vysvětloval také divákům odborně vše, co se před jejich očima dělo.

Lidové noviny 17. 6. 1929


František Malkovský - kresba: O. Sekora

František Malkovský na karikatuře Ondřeje Sekory.